Aller vers le contenu
Faites attention: Pour améliorer l'expérience utilisateur sur ce site, nous utilisons des cookies.

Artikel 1 - Definities
De volgende begrippen hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de navolgende betekenis:

Adviseur: elke professionele overnamebegeleider die vanuit zijn beroepsactiviteit kan optreden in naam en voor rekening van de overlater, hem/haar advies verleent en in samenspraak een anoniem profiel opstelt dat op www.overnamemarkt.be zal geplaatst worden. In deze categorie horen thuis: accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten en notarissen. Zij zijn niet gemachtigd om ook effectief te bemiddelen en een transactie af te sluiten. Zij geven advies aan wie wil een zaak, gebouw of handelsfonds wil overnemen of overlaten.

Bedrijfsgegevens: gegevens zoals omzet, aantal personeelsleden, regio, sector, prijscategorie van het over te nemen of over te laten bedrijf.

Bestand: opgeslagen databases en verzamelde profielen die toegankelijk zijn via het internet.

Geïnteresseerden: alle bezoekers van de internetsite, inclusief kandidaat-kopers en Overlaters.

Initiatiefnemers: OvernameMarkt.be is een initiatief van UNIZO / KMOnet NV.

Internetsite: de internetsite van de OvernameMarkt is www.overnamemarkt.be

Kandidaat-koper: ook overnemer genoemd, diegene die als vragende partij de overname of aankoop van een bedrijf wenst te realiseren, op welke wijze dan ook.

Overlater: (d.i. de Kandidaat-verkoper) diegene die als aanbiedende partij een transactie wenst te bewerkstelligen rechtstreeks of via een Tussenpersoon.

Openbare gegevens: alle zoekelementen die vrij geconsulteerd kunnen worden door de geïnteresseerden op de site.

OvernameMarkt: een neutraal platform voor wie een bedrijf overnemen of overlaten wil. Ook wie bedrijfsvastgoed of partners, franchisenemer,.. zoekt, kan hier terecht. Het overnameplatform wordt algemeen ter beschikking gesteld ter ondersteuning van bedrijfsovernames. Dit uniek aanspreekpunt op het internet brengt kandidaat-kopers en kandidaat-verkopers van bedrijven en handelszaken samen en verschaft hen nuttige en relevante informatie. Overnamemarkt is zelf geen partij bij de transacties.

Persoonlijke gegevens: contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats en telecomgegevens van de Overlater.

Professionele Overnamebegeleider: Adviseur of Tussenpersoon.

Bedrijfsprofiel / Advertentie: Het geheel van openbare en persoonlijke gegevens, die het aanbod volledig beschrijven ten dienste van de geïnteresseerden. Indien de Overlater adverteert op www.overnamemarkt.be verbindt hij zich ertoe om de kosten, zoals vermeld in de rubriek 'Wat kost het?' te betalen. De vergoedingen worden onder geen enkele voorwaarde teruggestort aan de Overlater. De advertentie-ruimte is niet overdraagbaar naar andere gebruikers. Twee weken voor het verstrijken van de overeenkomst wordt de Overlater, via mail, op de hoogte gebracht van de nakende vervaldag en wordt aanbod gedaan om het bedrijfsprofiel opnieuw met 3 maanden te verlengen (via de Dasdhboard funcite - beheer bedrijfsprofiel)


Transactie: Iedere vorm van samenwerking, aankoop,  fusie of overname.

Tussenpersoon: elke professionele overnamebegeleider die vanuit zijn beroepsactiviteit gemachtigd is om kandidaat-kopers en kandidaat-verkopers van een bedrijf of handelszaak met elkaar in contact te brengen, met het oog op het afsluiten van een transactie. Deze Tussenpersoon dient ofwel te behoren tot het netwerk van een erkende bankinstelling (BVB) of lid te zijn van de Orde van Advocaten of geregistreerd te zijn als overnamebemiddelaar in het kader van OvernameMarkt.be voor wat betreft de verkoop van aandelen van een venootschap. Indien het gaat om bemiddeling van onroerend goed en/of handelsfonds dient de Tussenpersoon erkend te zijn door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Alleen de vastgoedmakelaars kunnen ook handelspanden te koop aanbieden via OvernameMarkt. De Tussenpersoon kan eveneens advies verlenen en in samenspraak met de overlater, een anoniem profiel opstellen en dit op www.overnamemarkt.be plaatsen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Overlaters die rechtstreeks gebruik maken van Overnamemarkt, d.w.z. zonder een beroep te doen op een Adviseur of Tussenpersoon.
De relaties tussen Adviseur/Tussenpersoon en Overnamemarkt maken het voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst, die los staat van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Doelstelling en werkwijze bij overnemen of overlaten
Het doel van OvernameMarkt is het bijeenbrengen van Kandidaat-kopers  en Overlaters van handelszaken en bedrijven, met het oog op het tot stand brengen van een transactie. Dit gebeurt door het opnemen van gegevens via een Tussenpersoon, via een Adviseur of rechtstreeks door de Overlater in het bestand van OvernameMarkt. Deze gegevens zijn consulteerbaar door Kandidaat-kopers en Overlaters, al dan niet via een Tussenpersoon.

Artikel 4 - Functionaliteit van de site
OvernameMarkt beheert de internetsite ten behoeve van de geïnteresseerden en betrokken partners. De internetsite bestaat uit een openbaar en privaat gedeelte. Het openbare gedeelte bevat die gegevens die toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden. Het private gedeelte bevat vertrouwelijke gegevens en is alleen consulteerbaar door een Tussenpersoon.

Artikel 5 - Meldingsplicht bij transactie
In geval zich een transactie zoals een overname voordoet en het profiel niet langer te koop staat,  is de Overlater verplicht het betrokken bedrijfsprofiel/ advertentie te verwijderen van de site via "Mijn Dashboard"

Artikel 6 - Gegevens
6.1 De Overlater stemt ermee in dat een gedeelte van de gegevens openbaar is ten behoeve van het behoorlijk functioneren van de OvernameMarkt. De Overlater/Overnemer stemt ermee in dat zijn of haar gegevens enkel worden doorgegeven aan partners van OvernameMarkt NV voor marketingdoeleinden.

6.2 De Overlater is verplicht tot het juist, volledig en naar waarheid verstrekken van alle gegevens die op www.overnamemarkt.be ingevoerd worden. Bij het niet naleven hiervan is OvernameMarkt bevoegd de opname te weigeren of te verwijderen.

6.3 OvernameMarkt laat niet toe dat bedrijven te koop aangeboden worden die activiteiten uitoefenen die illegaal of mogelijks in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden. OvernameMarkt behoudt zich het recht voor deze overnames van de site te verwijderen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
7.1 De Overlater zelf is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens over de overname die hij publiceert op www.overnamemarkt.be.

7.2 OvernameMarkt kan, behalve in geval van opzet of grove fout, niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit:
- het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de gegevens uit het bestand;
- het gebruik van de gegevens uit het bestand;
- het niet, niet tijdig of slecht functioneren van de elektronische verbinding, de internetsite en de gebruikte soft- en hardware;
- misbruik en/of manipulatie door derden van de internetsite of elektronische verbinding, inclusief het verloren gaan van gegevens uit het bestand, waardoor er sprake zou kunnen zijn van bedrijfschade, winstderving of welke schade dan ook.

7.3 Een tekortkoming in het nakomen van een verbintenis als gevolg van overmacht, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de partijen.

Artikel 8 - Rechtspraak
Bij een eventueel geschil in het kader van deze overeenkomst zijn alleen de rechtbanken en hoven van Brussel bevoegd.

Artikel 9 - Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden hebben betrekking op het plaatsen van Bedrijfsprofielen/Advertenties op de site. Met "Bedrijfsprofielen/Advertenties" wordt bedoeld: elke (handels)zaak,  dienst of gebouw dat  te  te koop of te huur aangeboden wordt op www.overnamemarkt.be. Wie een overname plaatst of een bedrijfsgebouw te koop aanbiedt, betaalt hiervoor een vergoeding. Facturen dienen on-line betaald te worden hetzij  binnen een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Indien we niet tijdig een betaling ontvangen hebben, wordt een eerste aanmaning verstuurd. Wanneer ook dan geen betaling volgt, wordt de factuur per aangetekend schrijven bezorgd. De kosten hiervan zijn geheel voor rekening van de Overlater of Tussenpersoon.

Bedrijfsprofielen/Advertenties
Indien de Overlater adverteert op www.overnamemarkt.be verbindt hij zich ertoe om de kosten, zoals vermeld in de rubriek 'Tarieven' te betalen. De vergoedingen worden onder geen enkele voorwaarde teruggestort aan de Overlater. De advertentie-ruimte is niet overdraagbaar naar andere gebruikers. Twee weken voor het verstrijken van de overeenkomst wordt de Overlater, via mail, op de hoogte gebracht van de nakende vervaldag. 

U kan uw bedrijfsprofiel -advertentie via de site www.overnamemarkt.be wijzigen, verlengen of eventueel vervroegd opzeggen,  door in de rubriek 'Mijn Dashboard' op de titel 'Beheer uw Bedrijfsprofielen' te klikken en daarna uw keuze  te selecteren.

Betalingsmodaliteiten en niet-betaling
Alle facturen zijn betaalbaar binnen de vooropgestelde betalingstermijn die vermeld wordt op de factuur. De verschuldigde bedragen die op hun vervaldag niet betaald zijn, leveren een interest op van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alleen door het feit van de niet-betaling, van één percent per maand vanaf de vervaldag. Voor de berekening van de interesten wordt elke begonnen maand als een volledige maand beschouwd. In geval van niet tijdige betaling van de faktuur, kan OvernameMarkt de Bedrijfsprofielen/Advertenties schrappen. In geval van schrapping van de Bedrijfsprofielen/Advertenties door de administratie van OvernameMarkt wegens de niet-tijdige betaling door de Overlater, zal deze laatste van rechtswege en zonder ingebrekestelling het overeengekomen bedrag verschuldigd blijven, te verhogen met de verwijlintresten zoals voorzien in dit artikel.

MODELOVEREENKOMST JAARCONTRACT (versie 09/2016)

Overeenkomst “Tussenpersoon” www.OvernameMarkt.be

Tussen , Naam overnamebegeleider
vertegenwoordigd door naam vertegenwoordiger
enerzijds
verder steeds aangeduid als “de Tussenpersoon”

en anderzijds

OVERNAMEMARKT NV ,BE0837.531.256 , met maatschappelijke zetel te 1731 Zellik Zuiderlaan 91, 1731 Zellik, vertegenwoordigd door Marnix Demasure, gedelegeerd bestuurder, verder steeds aangeduid als “OvernameMarkt”
wordt volgende overeenkomst afgesloten:

Artikel 1: Uitvoering
Voor OvernameMarkt zal de praktische uitvoering van deze overeenkomst worden toevertrouwd  aan Guido Seghers, Manager  Overnamemarkt.
Alle briefwisseling dient gericht aan Overnamemarkt NV, p/a Willebroekkaai 37,  1000 Brussel  of via e-mail aan info@overnamemarkt.be

Artikel 2: Definities
De in deze overeenkomst met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben dezelfde betekenis als in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden van www.OvernameMarkt.be, tenzij zij in deze overeenkomst anders worden beschreven.

Artikel 3: OvernameMarkt
OvernameMarkt is een initiatief van UNIZO SPIN-OFFS  en heeft als doel kandidaat-kopers en kandidaat-verkopers van bedrijven, handelszaken en vrije beroepspraktijken op een snelle en efficiënte manier samen te brengen met het oog op een transactie en hen tevens te voorzien van nuttige en relevante informatie.

Artikel 4: Tussenpersoon
In overeenstemming met artikel 1 van de Algemene Voorwaarden van www.OvernameMarkt.be wordt verstaan onder Tussenpersoon: elke professionele overnamebegeleider die vanuit zijn beroepsactiviteit gemachtigd is om kandidaat-kopers en kandidaat-verkopers van een bedrijf of een handelszaak met elkaar in contact te brengen met het oog op het afsluiten van een commerciële transactie.       In functie van de aard van de overdracht, aandelen, onroerend goed en/of handelsfonds, dient deze tussenpersoon te behoren tot een netwerk van erkende bankinstellingen, de orde van advocaten of het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

Artikel 5: Opdracht Tussenpersoon
De opdracht van de tussenpersoon kan erin bestaan:
- in voorkomend geval, samen met de overlater en/of diens adviseur een anoniem bedrijfsprofiel op te stellen en dit op het platform van www.OvernameMarkt.be te plaatsen.
- in geval van erkenning van de tussenpersoon door het BIV: het te koop aanbieden van handelspanden via OvernameMarkt.be
- het begeleiden en afsluiten van een transactie via www.OvernameMarkt.be zoals een fusie, overname of andere vorm van samenwerking tussen bedrijven
- in voorkomend geval, dienaangaande advies te verlenen.

Het plaatsen en beheren van deze bedrijfsprofielen zal gebeuren door zich in te loggen via een gebruikersnaam en paswoord. Dit betekent dat de Tussenpersoon zelf de persoonlijke gegevens kan aanpassen en een aanbieding kan wijzigen en/of verwijderen.

Artikel 6: Opdracht van OvernameMarkt
De opdracht van OvernameMarkt wordt omschreven door de Algemene Voorwaarden, en meer in het bijzonder, doch niet uitsluitend, door artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden. OvernameMarkt zorgt ervoor dat de haar overgemaakte anonieme Profielen op de Internetsite geplaatst worden.
OvernameMarkt verbindt er zich toe om, bij de uitoefening van haar opdracht, te allen tijde conform de Belgische wetgeving te handelen, met inbegrip van de wet van 11 maart 2003 inzake de Elektronische Handel .
OvernameMarkt kan deze overeenkomst tijdelijk schorsen of zelfs onmiddellijk beëindigen, wanneer zou blijken dat de toegetreden Tussenpersoon niet (langer) voldoet aan de voorwaarden van deze overeenkomst. De Tussenpersoon wordt hiervan onmiddellijk en schriftelijk in kennis gesteld. OvernameMarkt behoudt zich het recht voor het betrokken tuchtorgaan in te lichten van de tekortkomingen die de Tussenpersoon in de uitoefening van zijn/haar opdracht, ten laste worden gelegd.

Artikel 7: Confidentialiteit
Partijen verbinden zich ertoe tijdens de duur van deze overeenkomst hun respectievelijke opdrachten op discrete wijze uit te oefenen en een strikte confidentialiteit te respecteren met betrekking tot de Transactie en de tussen partijen uitgewisselde informatie, tenzij de partijen akkoord gaan om bepaalde informatie openbaar te maken.

 

 


Artikel 8: Procedure
Eenmaal de tussenpersonen zich geregistreerd hebben en aanvaard zijn, kunnen zij de bestelbon van artikel 12 ondertekenen waarin het tarief bepaald wordt in functie van het aantal gewenste profielen. Artikel 12 bevat een gedetailleerd prijzenoverzicht. Registratie van een basisadvertentie zonder plaatsing van profielen is mogelijk tegen een jaarlijkse vergoeding van 150 euro (+ btw).
Naast deze basisovereenkomst bestaat ook de mogelijkheid om zich sterker te profileren door middel van toevoeging van een logo, met vermelding van specifieke expertise (fiscaal, financieel, sociaal, boekhoudkundig), referenties  en een link naar uw  eigen website.  (= gouden advertentiepakket aan 400 euro per jaar (+ btw)).

Artikel 9: Duur
Deze overeenkomst neemt aanvang op datum van de ondertekening. Zij wordt gesloten voor een bepaalde duur tot 31 december 2017. Zonder aangetekende kennisgeving wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend verlengd te worden, telkens voor een periode van één jaar. Partijen kunnen de overeenkomst middels aangetekende brief gericht aan de andere partij, beëindigen. Deze brief moet ten laatste 3 maanden voor de vervaldag van de overeenkomst verstuurd zijn.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
De Tussenpersoon is aansprakelijk voor de inhoud van de anonieme Profielen die overgemaakt worden aan OvernameMarkt. Hij of zij wordt aansprakelijk gesteld voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien voor OvernameMarkt of derden. De partijen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van overmacht.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken en hoven van Brussel zijn bevoegd om alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te regelen.

 

 

Artikel 12 : Bestelbon - Tarieven


Registratiekost – inclusief naamvermelding onder rubriek Overnamebegeleiders : 150 euro per jaar
Dit houdt in:  persoonlijk paswoord met beheermogelijkheden op de site, beknopte vermelding van naam en locatie van uw bedrijf + het aantal aanbiedingen op de site  onder de rubriek "Overnamebegeleiders"

1. Plaatsen van bedrijfsprofielen

Betaal per bedrijfsprofiel :  als professioneel overnamebegeleider betaalt u €75 (exclusief BTW)  per bedrijfsprofiel voor 3 maanden –

Of maak gebruik van voordelige jaarcontracten : Gelieve in de tabel onderaan deze pagina uw keuze aan te duiden.

 

2. Adverteren op OvernameMarkt.be
Behalve de mogelijkheid om bedrijfsprofielen te plaatsen, kunt u ook een advertentie-pakket bestellen.
Zo verhoogt u uw zichtbaarheid op ons platform.


Gouden advertentiepakket  : 400 euro per jaar
Dit houdt in:  persoonlijk paswoord met beheermogelijkheden op de site;  vermelding van het logo en  de naam en locatie van uw bedrijf onder de rubriek "Overnamebegeleiders"  met mogelijkheid tot vermelding van uw specifieke expertise (fiscaal, financieel, sociaal, boekhoudkundig), uw referenties, een link naar uw mailadres,   een link naar uw website   +  mogelijkheid tot vermelding  in de maandelijkse nieuwsbrief. 

 

3. Uw keuze

Plaatsen van bedrijfsprofielen/bedrijfsvastgoed
Tarief /Jaar (+btw)
Jaarcontract tot en met 9 (wisselende)  bedrijfsprofielen op de site  1500 euro
Jaarcontract van 10 tot en met 24  profielen 2850 euro
Jaarcontract van 25 tot en met 50 profielen 3850 euro
Jaarcontract meer dan 50  profielen (max 100) 5500 euro
Adverteren onder rubriek Overnamebegeleiders
Basisadvertentie 150   euro /jaar
Gouden advertentiepakket   400   euro/ jaar
TOTAAL  .....    euro

 


Handtekeningen